Carta a Gala Pin de la Federació Casc Antic per la gestió comunitaria

A l'atenció de la Regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, i del seu equip.

Des de la Federació Casc Antic per la Gestió Comunitària, com a entitat gestora del Casal de Barri Pou de la Figuera des de fa 5 anys, i del grup motor de la gestió comunitària, en què la Federació delega bona part de les seves funciones, volem expressar la nostra preocupació per la possibilitat que la Fundació Ciutadania Intercultural / Mescladís deixi de portar pròximament la gestió de l'espai de Carders 35.

No només Mescladís forma part d'aquests dos espais pràcticament des del començament del procés de gestió comunitària, sinó que a més la seva tasca quotidiana i la seva visió de barri ens semblen elements clau per a l'acció comunitària a nivell de Casal, del Forat de la Vergonya / Pou de la Figuera i del barri mateix.

Basta mirar la història recent per entendre que, més enllà de l'activitat econòmica que suposa la gestió de l'Espai Mescladís i de la funció específica de la Fundació Ciutadania Intercultural en termes de formació i d'inserció laboral de persones migrades i sense papers, l'equip de Mescladís és còmplice o co-impulsor de la majoria d'iniciatives comunitàries que es donen en aquests tres àmbits.

La nostra preocupació és per tant triple. La primera i més interna és l'efecte negatiu que tindria sobre la mateixa gestió comunitària del Casal la marxa del barri de Mescladís, conseqüència probable en cas de perdre la gestió de l'espai de Carders 35, en termes de minvament de les nostres forces i potencialitats. La segona té a veure amb la desaparició del barri d'una entitat que, com s'ha dit, és en tot moment col·laboradora de diversos col·lectius i associacions que hi actuen, i el seu perjudici en termes d'afebliment del teixit associatiu i comunitari.

La tercera ve donada per la possibilitat que aquesta gestió sigui assumida, com sembla que pot ser el cas, per una empresa sense vocació social ni comunitària. En aquest sentit, i en el context de turistificació i gentrificació que pateix el barri, és molt probable que la relació de bon veïnatge i de simbiosi teixida amb Mescladís al llarg d'aquests 5 anys, fos reemplaçada per lògiques estrictament economicistes i mercantilistes que poden fàcilment dificultar la nostra tasca voluntària i no remunerada (més enllà del paper de les persones treballadores a l'equip de dinamització).

Sobre aquest últim punt, i des de la nostra experiència de gestió comunitària, ens costa molt entendre com el plec de condicions del concurs pot permetre la participació d'empreses sense vessant social coneguda. Això en general per tractar-se del servei d'un espai municipal, i en particular d'aquest pel fet de ser annexe a les nostres oficines i sobre una plaça d'una riquesa social i comunitària alhora grans i fràgils dins les dinàmiques urbanes que l'envolten. Sense anar més lluny, el conveni de gestions ciutadanes, fruit de la negociació entre Ajuntament i Plataforma de Gestió Ciutadana engegada pel govern del PSC i signada finalment pel de Convergència i Unió, preveu la prioritat en la concessió a entitats o federacions amb arrelament i recorregut al territori per davant d'opcions empresarials i altres aterratges forçosos.

Desitgem que Mescladís pugui continuar la tasca que ve fent al barri perquè és útil per al Casal i per al seu entorn.

Salutacions,
Federació Casc Antic per la Gestió comunitària

(La carta fue enviada en Agosto del 2018. La respuesta todavía no ha llegado)

/ conócenos

Memoria de Actividades 2021, 2022 y 2023

En los dos años anteriores hemos recorrido un camino de crecimiento, desafíos e innovación que se cimientan en los 15 años previos de evolución de la Fundación Mescladís, tal como detallamos en la Memoria de Actividades 2005-2020. Nuestra misión de promover la inserción socio-laboral digna a través de la convivencia basada en la justicia social se mantiene más firme que nunca. Para ello nos apoyamos en nuestros 4 ejes de sostenibilidad: económica, ambiental, social, emocional.

Memoria de Actividades 2005-2020

Más de 15 años trabajando por la justicia social y el derecho a migrar

Desde Mescladís impulsamos la inserción socio-laboral de personas en exclusión y desarrollamos iniciativas educativas, económicas y culturales en favor de la convivencia, el derecho a migrar y la justicia social. Mescladís es sostenible económicamente y un referente de la Economía Social y Solidaria.

Entender Mescladís

Economía solidaria, derechos y oportunidades

Mescladís es una entidad sin fines de lucro cuya voluntad es contribuir a la cohesión social. Apostamos por una convivencia enriquecedora, con derechos y oportunidades para todos y todas.